Stary Sącz, dnia  04.05.2023 r.

Szanowny/a  Pan/Pani

 

Z A P R O S Z E N I E

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu

 

Zarząd Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu, serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 20 maja 2023 r. w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu   Plac  Świętej Kingi 1, godz. 11:00  (I termin).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad - przywitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Uchwalenie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2022 r.
 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego,
 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania merytorycznego,
 3. dyskusja i podjęcie uchwały.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego,
 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,
 3. dyskusja i podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi:
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 2. podjęcie uchwały.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 1. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 2. dyskusja i podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Stowarzyszenia na 2023/2024 rok.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, dyskusja.
 3. Zakończenie obrad.

 

Informacja:

Zgodnie z §26 ust.4 Statutu „(…)Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Członków nie ma wymaganego quorum Zarząd Stowarzyszenia może wyznaczyć drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków, nie wcześniej jednak niż po upływie pół godziny od pierwszego terminu”.

„Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków -  w pierwszym terminie podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.” (§26 ust. 5 Statutu)

Prezes  Stowarzyszenia

                                                                                                                                                 Mieczysław Witowski

Zachęcamy do udziału we Mszy Świętej Sanktuaryjnej, która odbędzie się w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu  Plac  Świętej Kingi 1,   w dniu  20 maja 2023 r. (sobota) o godz. 1000

 

Zaproszenie Walne Zgromadzenie [doc] - pobierz

 

Zarząd Stowarzyszenia św. Kingi wraz z Matką Ksienii 
serdecznie zaprasza 29 Stycznia 2023 r. członków Stowarzyszenia na coroczne spotkanie opłatkowe
do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 17.00 mszą św. w Klasztorze, po której nastąpi wspólne kolędowanie w rozmównicy Sióstr Klarysek.

 

Przepraszamy - nasza strona jest w przebudowie

 

 

Komunikat – XXXIII Górska Pielgrzymka

33-PLAKAT-2022

INFORMACJA DO ZGŁOSZENIA NA XXXIII GÓRSKĄ PIELGRZYMKĘ SZLAKIEM ŚWIĘTEJ KINGI

Numer telefonu do kontaktu w sprawie zgłoszenia: 609-798-377 (Ewa Witowska)

Dokonując zgłoszenia należy bezwzględnie zastosować się do poniższych wskazówek:

Zgłoszenie na pielgrzymkę jest pełne, jeżeli łącznie spełnione zostaną warunki:

 1. Przesłanie wypełnionego on-line w sposób dokładny formularza zgłoszeniowego* , w przypadku grupy podając OPIEKUNA GRUPY oraz indywidualne dane każdego zgłaszającego się uczestnika i dni w których będzie uczestniczył w pielgrzymce. Zaleca się ze względu na noclegi dokonywać zgłoszeń grupowych.

 2. Dokonanie wpłaty (obowiązkowo) w tym samym dniu co przesłanie zgłoszenia:

– kwoty 50,00 zł/osobę**  na wskazany rachunek bankowy opisując ją jako „ofiarę na organizację

Pielgrzymki Górskiej” w tytule wpłaty podając również swoje nazwisko i imię. W przelewie grupowym należy podać nazwiska osób, za które jest dokonana wpłata – dane zgodne z formularzem zgłoszeniowym.

Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotów wpłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce.

PRZEBIEG PIELGRZYMKI:

23 września, piątek7.45 Klasztor Klarysek Stary Sącz – Kamień Kingi Msza Św. – Dzwonkówka – Krościenko ( nocleg)

– 24 września, sobota – Krościenko (wyjście z Rynku ok. 8.00) – Góra Zamkowa Msza Św. – Czertezik – Sokolica -Szczawnica (nocleg)

– 25 września, niedziela Szczawnica (wyjście o 6.00) – Polana Koszarki- Przehyba – Przysietnica –powrót do Starego Sącza – Msza Św. w Klasztorze Klarysek o godz. 17.00 – zakończenie Pielgrzymki.

Uwaga!

W dniu rozpoczęcia pielgrzymki należy przybyć na miejsce zbiórki z wyprzedzeniem czasowym, aby dopełnić formalności przed wyruszeniem na szlak pielgrzymki.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 września 2022 r.. Organizator zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie listy uczestników w przypadku jej wypełnienia.

Ponadto każdy uczestnik pielgrzymki ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu*.

Liczba miejsc jest ograniczona do 250 osób zgodnie z Regulaminem*.

 1. Przy zgłoszeniu grupowym należy skorzystać z odpowiedniego formularza*. Brak podania wszystkich danych lub podanie ich w sposób błędny na formularzu będzie skutkowało nie uwzględnieniem zgłoszenia uczestnika do ubezpieczenia. Jeżeli zgłoszenie jest grupowe nie obowiązuje podanie numeru telefonu i adresu e-mail dla poszczególnych członków grupy za wyjątkiem OPIEKUNA GRUPY.

 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce tylko pod opieką osób dorosłych;

 • Przyjmujemy tylko zmiany do zgłoszenia pierwotnego obejmujące rezygnację z uczestnictwa w pielgrzymce w nieprzekraczającym terminie do 15 września 2022 r. Nie przyjmujemy innych zmian, z uwagi na zmiany organizacyjne rozdzielania noclegów (patrz poniżej).

 • Uczestnik pielgrzymki powinien posiadać: płaszcz przeciwdeszczowy, obuwie trekkingowe, karimatę, śpiwór, własne wyżywienie i napoje.

Stowarzyszenie zapewnia podstawową bazę noclegową dla uczestników pielgrzymki, którzy wypełnili warunki zgłoszenia i otrzymali potwierdzenie uczestnictwa. Na zwrotne adresy e-malowe uczestników na 3 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki :

– indywidulanie zgłoszonych,

– LIDERÓW grupy zostaną podane adresy bazy noclegowej w Krościenku i Szczawnicy. Nie będzie rozdzielania noclegów w dotychczasowej formie tj. na zakończenie każdego dnia pielgrzymki.

Dla uczestników pielgrzymki zapewnia się w ramach ofiary :

– transport według przebiegu pielgrzymki i dokonanego zgłoszenia

– transport bagaży

– ubezpieczenie

– przepłynięcie łodziami przez Dunajec.

– gorący posiłek (zupa) na Przehybie

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA do 250 osób !Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!


Z błogosławieństwem Św. Kingi
Prezes Stowarzyszenia Mieczysław Witowski

* ) Formularze zgłoszeniowe i Regulamin dostępne są zakładce Dokumenty na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.kinga.stary.sacz.pl**)

**) Wpłaty na Górską Pielgrzymkę należy dokonać na rachunek Stowarzyszenia: 
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu nr 89 8816 0001 2001 0007 2528 0002 z dopiskiem ofiarę na organizację Pielgrzymki Górskiej