ZAPROSZENIE na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu

Z A P R O S Z E N I E
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu

Kurator Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu, Mieczysław Witowski, ustanowiony kuratorem Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r. (Sygn. akt KR XII Ns – Rej. KRS 11555/18/218) serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 28 października 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia.

Miejsce: ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz,
Godz.: 16,00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez kuratora Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Przeprowadzenie wyboru Zarządu.
     a) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu.
     b) Zgłaszanie kandydatów.
     c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
7. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej.
     a) Zgłaszanie kandydatów.
     b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
8. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Mieczysław Witowski

Kurator Stowarzyszenia Świętej Kingi
w Starym Sączu

Przed zebraniem zapraszam o godz. 15,00 na Mszę św. w intencji członków Stowarzyszenia.