O stowarzyszeniu

kinga10

Historia Stowarzyszenia Świętej Kingi

7 kwietnia 1999 r. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc Dekretem powołał do życia Stowarzyszenie Czcicieli św. Kingi. Wówczas terenem działalności Stowarzyszenia była Diecezja Tarnowska, a siedzibą parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu przy ul. Zygmuntowskiej 48, a kolebką duchową sanktuarium św. Kingi w Starym Sączu.

Ze względu na kanonizację św. Kingi w Starym Sączu i powstanie w tym miejscu Domu Pielgrzyma „ OPOKA” im. Jana Pawła II, przeniesiono za zgodą ówczesnego biskupa tarnowskiego siedzibę Stowarzyszenie do Starego Sącza.

Od 2014 r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz Statutu, posiadającym osobowość prawną. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ale również wybiega poza granice kraju.

Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej- krajowe i zagraniczne. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Przyjęcia członków dokonuje Zarząd poprzez podjęcie uchwały.

Jednym z najpopularniejszych przejawów działalności Stowarzyszenia jest coroczna Górska Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi.