Cele i zadania

Celem głównym Stowarzyszenia jest inicjowanie i podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw społecznych ukierunkowanych na szerzenie kultu religijnego św. Kingi, w szczególności:

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej na wzór Św. Kingi.
 • Pomoc dla Klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.:

 • Organizowanie pielgrzymek do miejsc uświęconych pobytem Św. Kingi.
 • Organizowanie rekolekcji, konferencji i spotkań poświęconych szerzeniu wiedzy o swojej patronce.
 • Współpracę z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych.
 • Czynny udział w uroczystościach ku czci Św. Kingi.
 • Zacieśnienie więzi między katolikami krajów, w których przebywała Św. Kinga: Węgier Czech, Słowacji i Polski.
 • Rozwijanie i szerzenie kultu swojej patronki poprzez audiowizualne wydawnictwa, artykuły prasowe.
 • Gromadzenie środków materialnych i finansowych potrzebnych do realizacji zadań Stowarzyszenia.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która przyjmuje naukę Kościoła Rzymskokatolickiego i podejmuje się realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.